Γενικές Πληροφορίες

 

Εισαγωγή

· Ο Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπηγών (ΣΕΑ) είναι ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Ελλήνων Διπλωματούχων Αεροναυπηγών Μηχανικών. Ο ΣΕΑ είναι κλαδικός επιστημονικός σύλλογος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), μέλος και εθνικός εκπρόσωπος στο International Council of Aeronautical Sciences (ICAS) και εκπροσωπείται στην Εθνική Επιτροπή FEANI (Federation Europeenne d' Associations Nationales d' Ingenieurs).

 

Σκοπός

· Ο Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπηγών ιδρύθηκε το 1975, και όπως περιγράφεται στο καταστατικό του, σκοπός του είναι η ανύψωση της επιστημονικής στάθμης των μελών του και η ενίσχυση της πολιτείας με την παροχή προς αυτήν κάθε ενδεδειγμένης υπηρεσίας για να προαχθεί η Αεροναυπηγική και Αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία στην χώρας μας.

· Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, προάγονται η δημιουργία στενών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η τήρηση της επαγγελματικής και επιστημονικής δεοντολογίας και συνείδησης. Επίσης προάγεται η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς ανάλογης μορφής και σκοπού.

 

Δραστηριότητες

· Έχει συσταθεί και λειτουργεί Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Αεροναυπηγικής στα πλαίσια του ΤΕΕ.

· Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των ICAS, CEAS και FEANI.

· Προβάλει τις θέσεις του Συλλόγου σε Φορείς για θέματα που αφορούν τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου.

· Πραγματοποιεί ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις καθώς και έκτακτες για μείζονα θέματα που αφορούν τον ΣΕΑ.

 

Εγγραφές

· Για να γίνει κάποιος Μέλος (Τακτικό) πρέπει να είναι Διπλωματούχος Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος ανωτάτης σχολής και να καταθέσει στη γραμματεία του ΣΕΑ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (1) αντίγραφο πτυχίου, (2) αντίγραφο ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ, (3) βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, (4) αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, (5) πιστοποιητικό μαθημάτων σπουδών με την αντίστοιχη βαθμολογία, (6) δύο πρόσφατες φωτογραφίες,  (7) αίτηση εγγραφής και (8) συμπλήρωση της κάρτας μέλους.  Η αίτηση εγγραφής και η κάρτα μέλους μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία του συλλόγου ή να φορτωθούν από τον ιστότοπο επιλέγοντας τους συνδέσμους παρακάτω. Το κόστος εγγραφής είναι πέντε (5) ευρώ και η αίτηση τίθεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Φόρτωση αίτησης εγγραφής (αρχείο pdf) 

Φόρτωση κάρτας μέλους (αρχείο pdf)

· Υπάρχουν και Έκτακτα Μέλη τα οποία πρέπει να είναι διπλωματούχοι ανωτάτων σχολών άλλων ειδικοτήτων και να εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανύψωση της Αεροναυπηγικής και Αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αυτά τα μέλη προτείνονται και εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρ’ όλο ότι μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και δύνανται να εκφράζουν γραπτώς τις απόψεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχουν το δικαίωμα του ‘εκλέγειν και εκλέγεσθαι’.

· Οι σπουδαστές ανωτάτων αεροναυπηγικών σχολών του εσωτερικού η εξωτερικού, μπορούν να εγγραφούν ως Έκτακτα Μέλη για χρονικό διάστημα μέχρι 6 ετών. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, γίνονται Τακτικά Μέλη εάν πληρούν τις προϋποθέσεις ή διαγράφονται.

 

Εισφορές
· Η ετήσια εισφορά είναι δέκα (10) ευρώ για όλα τα Τακτικά Μέλη και, σύμφωνα με το καταστατικό, διατηρούν το δικαίωμα του ‘εκλέγειν και εκλέγεσθαι’ εάν και εφ’ όσον είναι ταμιακώς εντάξει.

 

Συνεδριάσεις
· Τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε Τετάρτη στις 21:00 στα γραφεία του συλλόγου.